top of page

REGULAMIN

Korzystanie z sklepu internetowego www. mooro.shop oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 

 §1 Informacje ogólne

 

 1. Właścicielem sklepu internetowego mooro.shop jest firma TOKA+HOME Tomasz Słomka wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 6462439236, REGON 366321114 z siedzibą przy ul. Jaśkowickiej 15 w Tychach – zwany w dalszej części Regulaminu Sprzedającym.

 2. Kupujący poprzez sklep internetowy mooro.shop – zwany w dalszej części Regulaminu Nabywcą.

 3. Świadczenie usług produkcji na zamówienie poprzez sklep internetowy mooro.shop odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 4. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z sklepu mooro.shop. Każdy Nabywca zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do złożenia zamówienia, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 5. Przed złożeniem zamówienia w sklepie mooro.shop należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin.

 6. Poniższe postanowienia Regulaminu zastępują wszelkie ustnie lub pisemnie uprzednio ustalane warunki dostaw, płatności, gwarancji i odpowiedzialności Sprzedającego, chyba że zawarto z Nabywcą odrębną umowę obejmującą swym przedmiotem usługę świadczoną w ramach sklepu mooro.shop.

 7. Nabywca zobowiązuje się do podania w formularzu zamówienia pełnych oraz zgodnych z prawdą (nazwisko, miejsce zamieszkania itd.) danych. W przypadku podania fałszywych danych, Nabywca ponosi odpowiedzialność za wynikłe z tego faktu szkody.

 8. W razie jakichkolwiek niejasności i zapytań kontakt ze sklepem internetowym mooro.shop następuje drogą elektroniczną na adres: mooro.shop@gmail.com

 9. Przeglądanie asortymentu sklepu internetowego mooro.shop nie wymaga rejestracji.

 

§2 Zamówienia

 

 1. Przedstawione przez Sprzedającego produkty nie są ofertą sprzedaży, a jedynie zaproszeniem Nabywcy do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Zamówienie Nabywca może składać poprzez przygotowany przez mooro.shop internetowy system konfiguracji wyrobów i obsługi zamówień dostępny online.

 2. Użytkownik może składać zamówienia w sklepie internetowym za pośrednictwem strony internetowej sklepu mooro.shop przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 3. Zamówień mogą dokonywać tylko osoby pełnoletnie. Osoby mające mniej niż 18 lat, mogą dokonywać zakupów tylko za wiedzą oraz zgodą rodziców/opiekuna prawnego.

 4. Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 5. Składanie zamówień przez Nabywcę na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu internetowego mooro.shop możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez rejestracji.

 6. Sklep internetowy mooro.shop prowadzi sprzedaż tylko na terenie Polski i Europy. Zamówienia zagraniczne realizowane są po wcześniejszym ustaleniu drogą poczty elektronicznej sposobu oraz kosztu wysyłki.

 7. Każdy zamówiony produkt musi zostać wcześniej skonfigurowany przez Nabywcę przy użyciu mechanizmów dostępnych na stronie internetowej serwisu mooro.shop.

 8. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Nabywcę oferty zawarcia Umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem Zamówienia.

 9.  Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Nabywcy stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Nabywcy, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Nabywcę powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Nabywcą a Sprzedawcą.

 10. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty pełnej kwoty Zamówienia na rachunku bankowym Sprzedającego.

 11. W przypadku nie uregulowania płatności w terminie dłuższym niż 7 dni od złożenia Zamówienia może ono zostać anulowane w systemie zamówień mooro.shop.

 12. W przypadku braku możliwości spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę np. z przyczyn zależnych od technologii produkcji Zamówienie, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 10 dni od zawarcia Umowy, zawiadamia o tym konsumenta i zwraca całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

 13. Nabywca będzie informowany o aktualnym stanie jego Zamówienia na adres mailowy podany podczas dokonywania zakupów.

 

§3 Płatność

 

 1. Wszystkie podane w sklepie internetowym mooro.shop ceny uwzględniają podatek 23% VAT. Osobno doliczany jest koszt wysyłki.

 2. Płatności za produkty powinny być dokonywane w formie przedpłaty na rachunek bankowy:

  ING 79 1050 1399 1000 0092 3662 9177 albo poprzez system płatności PayPal.

 3. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty pełnej kwoty Zamówienia na rachunek bankowy Sprzedającego.

 4. Brak wpłaty do 7 dni od daty założenia Zamówienia przez Nabywcę skutkuje anulowaniem Zamówienia przez Sprzedawcę. 

 5. W przypadku podania niepełnych lub nieprawidłowych danych oraz w sytuacji, gdy Zamówienie budzi wątpliwości Sklep internetowy mooro.shop zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia bez podania przyczyny. Zwrot uiszczonej kwoty nastąpi w ciągu 7 dni na konto, z którego został zrobiony przelew.

 6. Do każdego Zamówienia złożonego w sklepie internetowym mooro.shop wystawiany jest paragon lub na żądanie faktura. 

 7. Od 1 stycznia 2020 r. chcąc w przyszłości otrzymać fakturę, Nabywca jest zobowiązany do podania numeru NIP przy wystawianiu paragonu.

 

§4 Dostawa

 

 1. Dostawa następuje zgodnie z podanymi w Zamówieniu internetowym cenami kalkulowanego wyrobu oraz kosztami transportu. W przypadku, gdy Nabywca życzy sobie specjalnego rodzaju opakowania bądź przesyłki, z którym związane są wyższe koszty realizacji, zobowiązuje się on do poniesienia dodatkowych kosztów.

 2. Dostawy na terytorium Polski realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.

 3. Realizacja Zamówienia w sklepie internetowym mooro.shop wynosi 14 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie.

 4. Sklep internetowy mooro.shop nie odpowiada za ewentualne opóźnienia terminu otrzymania przesyłki wynikłe z niedotrzymania terminów przez Firmę Kurierską lub podania przez Nabywcę nieprawidłowych danych dla doręczenia.

 5. Opakowania na czas transportu oraz wszelkie inne opakowania nie podlegają zwrotowi, wedle wytycznych dotyczących opakowań. Nabywca zobowiązuje się do odpowiedniego usuwania opakowań na własny koszt.

 6. W przypadku, gdy dostarczenie wyrobu lub grupy wyrobów nie jest możliwe, Sprzedający zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Nabywcy. Jeżeli Nabywca zapłacił już za towar, to pełna wartość jego zamówienia zostanie zwrócona w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od wskazania przez Nabywcę numeru rachunku bankowego.

 7. W przypadku dostawy towaru nie odpowiadającej ustaleniom Umowy powstałym z winy Sprzedającego, Nabywca zobowiązuje się do udzielenia dodatkowego terminu realizacji zamówienia wynoszącego nie mniej niż 14 dni roboczych.

 

§5 Szkody powstałe w trakcie transportu

 

 1. Jeżeli dostarczone Nabywcy towary posiadają widoczne uszkodzenia lub brakuje oznaczeń firmowych i istnieje uzasadnione przypuszczenie, że wyrób został uszkodzony należy ten fakt zgłosić spedytorowi/przewoźnikowi w trakcie dostawy i spisać protokół szkody w jego obecności. W uzasadnionych przypadkach należy odmówić przyjęcia takiej przesyłki oraz niezwłocznie skontaktować się w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres: mooro.shop@gmail.com.

 2. W przypadku stwierdzenia wad ukrytych Nabywca winien o tym fakcie niezwłocznie poinformować Sprzedającego w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres: mooro.shop@gmail.com.

 

§5 Rękojmia

 

 1. Nabywca zgłaszający wadę ma obowiązek na wezwanie Sprzedającego wysłać wadliwy wyrób celem przeprowadzenia procesu reklamacyjnego. Uznaje się, że Sprzedający ma obowiązek zakończyć proces reklamacyjny jak najszybciej w nieprzekraczalnym terminie 14 dni. Zakończenie procesu oznacza określenie stanowiska i jest liczone od momentu dostarczenia towaru. W przypadku nie wywiązania się przez Sprzedającego z podanego terminu uprawnia Nabywcę do rozwiązania Umowy i żądania zwrotu zapłaconej kwoty Zamówienia.

 2. Szkody powstałe na skutek nieprawidłowych lub niezgodnych z Umową działań Nabywcy w trakcie użytkowania towaru nie są podstawą do wnoszenia roszczeń wobec Sprzedającego. Nieprawidłowe lub niezgodne z Umową działania określone są w informacjach podanych przez producenta towaru.

 

§6 Zwrot towaru

 

 1. Sklep internetowy mooro.shop posiada w swojej ofercie tylko produkty na zamówienie.

 2. Nabywca określa parametry Zamówienia – wybiera rozmiar oraz opcje wykończenia (dąb lub orzech amerykański).

 3. Zamówiony przez Nabywcę produkt jest skonfigurowany na podstawie indywidualnego i szczegółowego Zamówienia, dlatego zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827), Klient może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie, bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Jednocześnie, zgodnie z treścią art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji Klienta (tzn. na jego zindywidualizowanie zamówienie). 

 

§7 Prawa autorskie

 

 1. Wszystkie sprzedawane produkty (dalej dzieła) firmy mooro.shop są chronione prawem autorskim. Nabywca lub osoby trzecie nie jest upoważniony do produkcji, rozpowszechniania lub powielania produktów oferowanych przez Sprzedającego.

 2. Każde korzystanie z dzieła i czerpanie z niego dochodu możliwe jest jedynie po wykupieniu licencji na dane dzieło oraz pisemnej zgodzie Sprzedającego. W przypadku braku opłaty licencyjnej oraz zgody Sprzedającego, wykorzystujący produkty marki mooro zostanie wezwany do natychmiastowego zaprzestania używania dzieł i jego usunięcia, na własny koszt oraz opłaty stosownego odszkodowania - w sprawach spornych sprawa zostanie wysłana do właściwego sądu.

 3. Dzieła udostępnione na sklepie internetowym mooro.shop (zdjęcia, teksty i inne) mogą być publikowane w internecie wyłącznie za zgodą Sprzedającego wraz z podaniem nazwy adresu sklepu internetowego marki Mooro - www.mooro.shop

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” (DZ.U. z 2006 r., Nr 90 poz 631 z późn. zm.).

 

§8 Postanowienia końcowe

 

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Nabywcą, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Payment Methods
bottom of page